Interná ambulancia

Interná ambulancia poskytuje komplexnú starostlivosť pacientom s vnútorným ochorením a je významnou súčasťou v systéme poskytovania liečebno-preventívnej starostlivosti vo všeobecnom vnútornom lekárstve.

Diagnostika a liečba ochorení vnútorných orgánov

  • preventívne vyšetrenia (základný laboratórny skríning so zameraním na metabolické ochorenia (cukry, tuky v krvi), ochorenia vnútorného prostredia, obličiek, prostaty, pečene, štítnej žľazy, vyšetrenie nádorových markerov
  • komplexné interné vyšetrenie zamerané na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu vnútorných chorôb u pacientov do 65 rokov
  • kontrolné interné vyšetrenia za účelom indikácii medikamentóznej liečby a potrebných doplňujúcich vyšetrení
  • 12 zvodové EKG s popisom
  • kompletné predoperačné interné vyšetrenia
  • posudkové interné vyšetrenia zamerané na posúdenie zdravotného stavu
  • vyšetrenie potrebné ku kúpeľnej liečbe
  • 24 hodinové monitorovanie TK (TK HOLTER)
  • Odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie sa vykonáva v čase od 7.30 hod. – do 9.30 hod

Odporučíme liečbu, sledujeme jej účinnosť a prípadné vedľajšie účinky. Jednoznačne platí, že bez spolupráce lekára s pacientom je indikácia, diagnostika a terapia významne sťažená.

Bez objednania vyšetríme len osoby, u ktorých to vyžaduje zdravotný stav (urgentné akútne vyšetrenie – neodkladná zdravotná starostlivosť).

O vyšetrenie môžete požiadať osobne, telefonicky, alebo elektronicky (viď kontakt).